JAARBERICHT 2018

 

DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De stichting SJJV heeft ten doel een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit van de gemeente Teylingen en het functioneren van het gemeenschapsleven.

 

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel  te Den Haag onder nummer 41166029

 

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER (RISN)

Het RISN van de stichting is 804252725

 

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Vanaf 1 januari 2008 is de stichting bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

W.H.D. Bastel:                       Voorzitter

Mevr. C.A.M. Reumerman-Koomen: Secretaris

W.C.M. Vogels:                       Penningmeester 

 

BELEIDSVISIE

Hoewel de naam nog doet vermoeden, dat het bij ons enkel om jeugdigen gaat, is niets minder waar. 

Met de overdracht van het jeugdwerk aan een professionele partner van de gemeente Teylingen in 2012, heeft de SJJV haar werkterrein al aangepast naar alle leeftijdsgroeperingen.

De organisatie van  SJJV is zo ingericht, dat iedereen ons kan benaderen met vragen over persoonlijke dan wel gezamenlijke belangen. We staan iedereen te woord en zijn in staat vragen (rechtstreeks of na verwijzing) te beantwoorden. 

Onze klanten kunnen ook groepen zijn (bijvoorbeeld wijk- of buurtgenoten), of organisaties (bijvoorbeeld een wijkraad of een sportvereniging).

Het gaat meestal om ondersteuning van en door vrijwilligerswerk. Organisaties die vrijwel uitsluitend  ‘draaien’ op vrijwilligers, zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons. 

De kracht van  SJJV is de verankering in de lokale samenleving. Samenwerking met andere lokale organisaties is de basis. We zijn een echte netwerkorganisatie. We onderhouden structurele contacten met  individuele personen en partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen. Met diverse organisaties werken we samen. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in netwerken vanwege de afstemming van de dienstverlening. We investeren in ketensamenwerking om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines beoogde doelen te bereiken. Samenwerking is effectief  als er sprake is van een gezamenlijk gedragen visie en regie. Het belang van de klant (burger), vereist een open en kritische houding van partners naar elkaar. 

De SJJV is laagdrempelig. We kennen de specifieke doelgroepen, hebben contact met hen en bieden hen een afgestemd aanbod. Indien nodig verwijzen we naar andere voorzieningen en organisaties die beschikken over specialistische kennis of een uitgebreid aanbod op deelterreinen. We betrekken onze klanten, diverse belangengroepen, onze partners en eventuele opdrachtgevers bij de evaluatie van onze werkzaamheden.

 

MISSIE

Op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn in onze maatschappij. Iedereen kan de regie voeren over zijn eigen leven. 

We zetten ons in om het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te bevorderen. 

Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving. 

 

VISIE

Iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar  helpen, geven invulling aan het begrip ‘samen leven’. 

Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. 

De SJJV is een (semi)professionele organisatie die intern dezelfde uitgangspunten hanteert als die zij extern uitstraalt. De vrijwilligers werken graag bij  SJJV en ontwikkelen zich voortdurend.

 

TOEKOMST

Reeds in 2017 zijn de besturen van de SJJV en Welzijn Teylingen (WT) een dialoog gestart om te bepalen of en op welke wijze met elkaar samen te werken binnen het sociale domein in de gemeente Teylingen. In het voorjaar 2018 hebben de besturen van de SJJV en WT besloten de samenwerking, waarbij WT voor een aantal activiteiten gebruik zal maken van het pand Spelewey. In het opgestelde beleidsplan staat het pand Spelewey, in het kader van de samenwerking, centraal als huisvesting voor de wederzijdse activiteiten met een focus op alle leeftijdsgroepen. Voortkomend uit deze samenwerking en gezamenlijk gebruik van Spelewey is eveneens in 2018 een gezamenlijk fondswervingstraject gestart voor de bekostiging van de ver/nieuwbouw inclusief de realisatie van een kookstudio van Spelewey. De eerdergenoemde samenwerking met WT is eveneens gecommuniceerd met de gemeente Teylingen, welke achter deze samenwerking staat.

 

 

STATUTEN

Op 11 april 2013 zijn bij notariskantoor Mendelts te Voorhout de statuten gewijzigd. Deze wijziging betreft met name een wijziging van doelstelling, taak van de sectieraad en samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap bestuur.

BELONINGSBELEID IN  2018

De stichting heeft geen medewerkenden in loondienst. 

HUISVESTING

 

a. Pand Spelewey

De activiteiten voor jongeren van de stichting worden o.a. georganiseerd in en vanuit dit pand, gehuisvest op het adres Breughelhof 8 te Voorhout. Spelewey wordt tevens verhuurd aan externen. Dit laatste dient ook voor de financiering/dekking van de huisvestingskosten. Dit pand is in eigendom van de stichting SJJV. De gemeente Teylingen heeft, als eigenaar van de grond, het recht van opstal verleend. Op 8 juli 2013 is bij notariskantoor Mendelts te Voorhout het recht van opstal verlengd met de duur van 25 jaar, eindigend op 8 juli 2038.

 

b. Kringloopwinkel Opnieuw Voorhout

De activiteit van de Kringloopwinkel Opnieuw Voorhout wordt gedaan vanuit het winkelpand, gevestigd aan de Herenstraat 136 te Voorhout. Het winkelpand maakt deel uit van de VvE Herenstraat136/Boekhorstlaan 2a, 2b en 2c.

Deze activiteit is eind 2017 gestopt, het pand verkocht en op 2 februari 2018 getransporteerd. 

 

ACTIVITEITEN IN 2018

a. Kinderkookclub.

In het jaar 2018 zijn, gelijk aan vorige jaren, 2 series van 15 kooklessen gegeven voor 18 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De lessen lopen van februari tot juni en van september tot januari en zijn 1 x per week van 15.45 uur tot 17.45 uur.

De docenten hopen met deze lessen hun liefde voor de kookkunst over te brengen op de kinderen. De kookles begint met persoonlijke hygiëne d.w.z. handen wassen vóór aanvang van de les en gebruik van schort en koksmuts. Ieder kind heeft een eigen kookboek. Ook leren de kinderen met echte keukenmessen verschillende snij-technieken, van blokjes tot reepjes. Daarnaast worden korte kooklesserie’s georganiseerd met andere organisaties w.o. 2x per jaar in samenwerking met jongerencentra. In april 2019 zal de kinderkookclub 20 jaar bestaan en zijn plannen om dit met verschillende activiteiten te vieren. In mei 2019 hoopt het bestuur SJJV een kookstudio in het pand Spelewey te realiseren voor o.a. de kinderkookclub.

 

b. Kringloopwinkel Opnieuw Voorhout.

Eind 2017 heeft het bestuur besloten om de activiteiten, na bijna 2 actief te zijn geweest, stop te zetten en het pand te verkopen. Hiermee breekt de SJJV tevens een traditie van 40 jaar kringloopbedrijf met als meest in het oog springende wapenfeit: “Bram’s Snuffelschuur”.

Hoewel de kringloopactiviteit een succesformule bleek, koos de SJJV er toch voor om hiermee op het hoogtepunt te stoppen. Het vertrek van een meerderheid van haar vrijwilligers per september 2017 en de door hen nieuw geopende kringloopwinkel, eveneens gevestigd in de Herenstraat te Voorhout, was voor het bestuur mede aanleiding om zelf te stoppen met de kringloopwinkelactiviteit. Een andere belangrijke voorwaarde om door te kunnen gaan, te weten: “een dagelijkse leiding en een betrouwbare bedrijfsvoering” bleek eveneens moeilijk te realiseren zonder grote offers en/of grote bemoeienis van het dagelijkse bestuur. Kortom een weloverwogen en breed gedragen besluit om te stoppen was het gevolg. Daar kwam nog bij dat de eerder nieuw geopende kringloopwinkel met haar activiteiten ook goede doelen wil steunen. Het leek het bestuur SJJV dan ook geen goede zaak wanneer 2 organisaties hoge kosten moeten maken om hetzelfde doel te steunen en daarbij tevens om de gunst van de “Voorhouter” te moeten strijden. Eind 2017 is een begin gemaakt om de winkelinventaris over te dragen aan organisaties, die eveneens een vergelijkbaar goed doel steunen en verder uit te gaan verkopen. Ná ontruiming is het pand op 2 februari 2018 overgedragen aan een nieuwe eigenaar. 

 

 

c. Jeugd clubs Voorhout

Jeugd Clubs Voorhout (JCV) verzorgt van september t/m juni knutselactiviteiten voor basisschoolkinderen op de woensdagavond en zaterdagochtend. 

Gemiddeld telde de club in 2018  30 leden. 

De woensdagclub wordt doorgaans drukker bezocht dan de zaterdagclub. Een aantal kinderen van de zaterdagclub van vorig jaar is doorgeschoven, vanwege de leeftijdsgrenzen die gesteld zijn, naar de woensdagavond.  Voor de zaterdagclub hebben in 2018  zich enkele nieuwe leden aangemeld. Daarnaast wordt geprobeerd voor de zaterdagclub nieuwe leden te werven d.m.v. “vriendjesdagen”.

Naast de knutselactiviteiten verzorgde de JCV diverse extra activiteiten.

Deze extra activiteiten waren:

in april Paasviering, vossenjacht en lunch, deelname  ca. 20 kinderen

in juni Jaarafsluiting, buitensport en spelmiddag,  deelname ca. 30 kinderen

in juli Zomerkamp, thema Disney, deelname ca. 40 kinderen

in september DVD-avond zomerkamp, deelname ca. 50 kinderen + familieleden

in november Halloweenavond, deelname ca. 20 kinderen

in december Sinterklaasviering, spelletjes en pietenbezoek, deelname ca. 30

kinderen

in december Kerstviering, kerstknutsel + lunch, deelname ca. 30 kinderen

 

De club telt 19 vaste begeleiders. Hiervan gaan 13 begeleiders mee op kamp en draaien 15 begeleiders  mee in een rooster voor de vaste clubdagen.

 

Extra activiteiten leiding:

in maart t/m juni Wekelijks op woensdagavonden,  zomerkampvoorbereidingen.

 

 

FINANCIELE VERANTWOORDING 2018

De exploitatie van het jaar 2018  resulteert  in een bedrag van €. 25.113,- voordelig.

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten in het jaar 2018: 

                                                                    Realisatie                 Begroting

                                                                        2018                           2018

BATEN

Bijdragen activiteiten                                    24.442                        11.600 

Rentebaten                                                            0                             500

Overige baten                                               44.065                        17.166

                                                                    ______                       ______

                                             

Som van de baten                                        68.507                        29.266

                                                                    ======                      ======

LASTEN

Huisvestingslasten                                         8.962                          8.850

Organisatielasten                                         11.080                          3.360

Donaties                                                                0                                 0  

Activiteitenlasten                                          23.288                          4.350

Afschrijvingslasten                                              64                               64

                                                                      _____                       ______

                                                                 

Som van de lasten                                       43.394                         16.624

                                                                   ======                        ======

 

 

Resultaat voordelig                                   25.113                         12.642

                                                                    ======                       ======

 

 

Van het resultaat is een bedrag van € 7.339,- toegevoegd aan de voorziening ver/nieuwbouw Spelewey. Het restant ad. € 17.774,- is toegevoegd aan  het eigen vermogen. Na deze mutaties bedraagt het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018 €. 29.458,-.