• JAARBERICHT 2019

 

DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De stichting SJJV heeft ten doel een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit van de gemeente Teylingen en het functioneren van het gemeenschapsleven.

 

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel  te Den Haag onder nummer 41166029

 

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER (RISN)

Het RISN van de stichting is 804252725

 

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Vanaf 1 januari 2008 is de stichting bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

W.H.D. Bastel:                                   Voorzitter

Mevr. C.A.M. Reumerman-Koomen: Secretaris tot 13 december 2019

Mevr. E.M. Lupgens  Secretaris vanaf 11 mei 2020

W.C.M. Vogels:                                 Penningmeester 

 

STATUTEN

Op 11 april 2013 zijn bij notariskantoor Mendelts te Voorhout de statuten gewijzigd. Deze wijziging betreft met name een wijziging van doelstelling, taak van de sectieraad en samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap bestuur.

 

BELONINGSBELEID IN  2019

De stichting heeft geen medewerkenden in loondienst. 

 

BELEIDSVISIE

Hoewel de naam nog doet vermoeden, dat het bij ons enkel om jeugdigen gaat, is niets minder waar. 

Met de overdracht van het jeugdwerk aan een professionele partner van de gemeente Teylingen in 2012, heeft de SJJV haar werkterrein al aangepast naar alle leeftijdsgroeperingen.

De organisatie van  SJJV is zo ingericht, dat iedereen ons kan benaderen met vragen over persoonlijke dan wel gezamenlijke belangen. We staan iedereen te woord en zijn in staat vragen (rechtstreeks of na verwijzing) te beantwoorden. 

Iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar  helpen, geven invulling aan het begrip ‘samen leven’. 

Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. 

Onze klanten kunnen ook groepen zijn (bijvoorbeeld wijk- of buurtgenoten), of organisaties (bijvoorbeeld een wijkraad of een sportvereniging).

Het gaat meestal om ondersteuning van en door vrijwilligerswerk. Organisaties die vrijwel uitsluitend  ‘draaien’ op vrijwilligers, zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons. 

De kracht van  SJJV is de verankering in de lokale samenleving. Samenwerking met andere lokale organisaties is de basis. We zijn een echte netwerkorganisatie. We onderhouden structurele contacten met  individuele personen en partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen. Met diverse organisaties werken we samen. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in netwerken vanwege de afstemming van de dienstverlening. We investeren in ketensamenwerking om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines beoogde doelen te bereiken. Samenwerking is effectief  als er sprake is van een gezamenlijk gedragen visie en regie. Het belang van de klant (burger), vereist een open en kritische houding van partners naar elkaar. 

De SJJV is laagdrempelig. We kennen de specifieke doelgroepen, hebben contact met hen en bieden hen een afgestemd aanbod. Indien nodig verwijzen we naar andere voorzieningen en organisaties die beschikken over specialistische kennis of een uitgebreid aanbod op deelterreinen. We betrekken onze klanten, diverse belangengroepen, onze partners en eventuele opdrachtgevers bij de evaluatie van onze werkzaamheden.

De SJJV is een (semi)professionele organisatie die intern dezelfde uitgangspunten hanteert als die zij extern uitstraalt. De vrijwilligers werken graag bij  SJJV en ontwikkelen zich voortdurend.

 

MISSIE

Op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn in onze maatschappij. Iedereen kan de regie voeren over zijn eigen leven. 

We zetten ons in om het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te bevorderen. 

Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving. 

HUISVESTING

Pand Spelewey

De activiteiten voor jongeren van de stichting worden o.a. georganiseerd in en vanuit dit pand, gehuisvest op het adres Breughelhof 8 te Voorhout. Spelewey wordt tevens verhuurd aan externen. Dit laatste dient ook voor de financiering/dekking van de huisvestingskosten. Dit pand is in eigendom van de stichting SJJV. De gemeente Teylingen heeft, als eigenaar van de grond, het recht van opstal verleend. Op 8 juli 2013 is bij notariskantoor Mendelts te Voorhout het recht van opstal verlengd met de duur van 25 jaar, eindigend op 8 juli 2038.

Naast de clubs, ressorterend onder het bestuur van de SJJV, werd het pand Spelewey eveneens verhuurd o.a. aan:

  • Schaakclub “de Vrijpionnen”
  • Noord-Hollandse country club
  • Dinsdag- en woensdagmiddagsoos/kaartclub
  • Singing Stars
  • First Friends
  • Welzijn Teylingen

Daarnaast vindt er verhuur op incidentele basis plaats.

 

TOEKOMST

In het verslagjaar 2018 meldde het bestuur reeds de samenwerking met Stichting Welzijn Teylingen. Laatstgenoemde maakt voor een aantal activiteiten gebruik van het pand Spelewey, eigendom van de SJJV. Hiermede staat het pand Spelewey centraal als huisvesting met een focus op alle leeftijdsgroepen.

In het jaar 2019 is deze samenwerking geformaliseerd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en een ingebruikgevingsovereenkomst voor het pand Spelewey.

Naast de activiteiten in het pand voor alle leeftijdsgroepen zal het pand tevens worden ingezet als een lerend wijkcentrum waar zowel studenten als professionals, vrijwilligers en buurtbewoners actief zijn en met elkaar.

Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de ingebruiksgevingsovereenkomst door beiden ondertekend, waarin o.a. is vastgelegd afspraken m.b.t. ruimten, bestemming en gebruik.

In het licht van de bovengenoemde samenwerking en ontwikkeling van het pand Spelewey heeft het bestuur van de SJJV besloten te investeren in Spelewey met het doel om het pand te transformeren tot een modern, toekomst-bestendig, betaalbaar en duurzaam platform voor wijkgebonden activiteiten. 

In het jaar 2019 zijn allereerst een invalidetoilet en kookstudio gerealiseerd waardoor (minder valide) buurtbewoners, laagdrempelig en veilig gebruik kunnen maken van alle ruimtes en voorzieningen, waarbij de kookstudio (naast een plek waar voedsel wordt bereid) óók als verbinding dient van verschillende thema’s, vrijwilligers en gebruikers.

In het verslagjaar 2019 werd asbest in het dak van Spelewey vastgesteld, wat het bestuur noopte tot vervanging van dit dak en is een project gestart onder het motto: “doe maar duurzaam”.

Dit project behelst niet alleen de sanering (vervanging) van het dak maar vooral de inzet van een duurzaam wijkgebouw, dat op termijn energie-neutraal haar functie in de wijk kan vervullen. Door plaatsing van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen (o.a. isolatie, led-verlichting, HR-verwarming) wordt de beheerslast overzichtelijker en worden gebruikers niet continue geconfronteerd met stijgende kosten. In overleg met alle gebruikers wordt het gebouw ook functioneel opgewaardeerd t.b.v. akoestiek, beleving en veiligheid.

Het bestuur van de SJJV kon deze financiële inspanning niet alleen doen en heeft daartoe ook hulp gekregen van de volgende fondsen en sponsoren:

Oranje Fonds, Fonds 1818, VSB Fonds, Jacoba van Beierenfonds, Rabobank Club Support en de plaatselijke Makelaardij Geurts en Wiegmans Hypotheken.

ACTIVITEITEN IN 2019

a. Kinderkookclub.

In het jaar 2019 zijn, gelijk aan vorige jaren, 2 series van 15 kooklessen gegeven voor 18 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De lessen lopen van februari tot juni en van september tot januari en zijn 1 x per week van 15.45 uur tot 17.45 uur in het kooklokaal van de KTS te Voorhout.

De docenten hopen met deze lessen hun liefde voor de kookkunst over te brengen op de kinderen. De kookles begint met persoonlijke hygiëne d.w.z. handen wassen vóór aanvang van de les en gebruik van schort en koksmuts. Ieder kind heeft een eigen kookboek. Ook leren de kinderen met echte keukenmessen verschillende snij-technieken, van blokjes tot reepjes. 

In het onderhavige verslagjaar vierde de kinderkookclub haar 20-jarig jubileum. Dit is gevierd met een dag pizzabakken met de kinderen, waarvan opbrengst is gedoneerd aan Villa Pardoes.

Tevens is als activiteit in 2019 en als sponsoractiviteit van de kinderkookclub t.b.v. Villa Pardoes 1x gekookt en 1 x poffertjes gebakken op de familiedag bij de voetbalclub Foreholte in Voorhout.

 

b. Jeugd clubs Voorhout

Jeugd Clubs Voorhout (JCV) verzorgt van september t/m juni knutselactiviteiten voor basisschoolkinderen op de woensdagavond en zaterdagochtend. 

Gemiddeld telde de club in 2019,  35 leden. 

De woensdagclub wordt doorgaans drukker bezocht dan de zaterdagclub. Een aantal kinderen van de zaterdagclub van vorig jaar is doorgeschoven, vanwege de leeftijdsgrenzen die gesteld zijn, naar de woensdagavond.  Via “vriendjesdagen” hebben enkele nieuwe leden zich aangemeld voor de zaterdag, waardoor de zaterdagen drukker bezocht werden.

Naast de knutselactiviteiten verzorgde de JCV diverse extra activiteiten.

Deze extra activiteiten waren:

In februari Valentijn-filmmiddag, Disney Aladin, deelname ca. 15 kinderen

In maart Optocht carnaval, deelname ca. 10 kinderen

in april Paasviering, vossenjacht en lunch, deelname  ca. 20 kinderen

in juni Jaarafsluiting, buitensport en spelmiddag,  deelname ca. 30 kinderen

in juli Zomerkamp, thema Circus, deelname ca. 40 kinderen

in augustus DVD-avond zomerkamp, deelname ca. 50 kinderen + familieleden

in september Braderie, promotiestand, alleen leiding

in oktober Halloween-filmavond, deelname ca. 20 kinderen

in november Sinterklaasviering, spelletjes en pietenbezoek, deelname ca. 20 kinderen

in december Kerstviering, kerstknutsel + lunch, deelname ca. 25 kinderen

De club telt 19 vaste begeleiders. Hiervan gaan 13 begeleiders mee op kamp en draaien 15 begeleiders  mee in een rooster voor de vaste clubdagen.

Extra activiteiten leiding:

in maart t/m juni Wekelijks op woensdagavonden,  zomerkampvoorbereidingen.

FINANCIELE VERANTWOORDING 2019

De exploitatie van het jaar 2019  resulteerde  in een bedrag van €. 827,- voordelig.

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten in het jaar 2019: 

 

                                                                    Realisatie                 Begroting
                                                                        2019                           2019
BATEN
Bijdragen activiteiten                               29.067                        16.300
Rentebaten                                                          0                                 0
Overige baten                                             17.146                        17.066
                                                                      ______                         ______
                                             
Som van de baten                                       46.213                       33.366
                                                                        ======                         ======
LASTEN
Huisvestingslasten                                    13.956                         9.650
Organisatielasten                                      10.758                        11.180
Donaties                                                               0                             250
Activiteitenlasten                                       15.593                         5.350
Afschrijvingslasten                                      5.079                              64
                                                                        _____                        ______
                                                               
Som van de lasten                                     45.386                       26.494
                                                                       ======                         ======
Resultaat voordelig                                        827                         6.872
                                                                       ======                         ======
Dit voordelige resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Na deze mutatie bedraagt het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2019 €. 30.284,-.